Vui lòng đợi..

Điều khoản Sử dụng Dịch Vụ - Captcha69.com

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ - CAPTCHA69.COM

Chào mừng bạn đến với Captcha69.com. Trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả dưới đây.


+ Mục Đích Sử Dụng:

- Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp để hỗ trợ giải quyết captcha và tăng cường trải nghiệm trực tuyến của người dùng. Bạn cam kết sử dụng dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp và đồng thuận không thực hiện bất kỳ hoạt động nào vi phạm pháp luật.


+ Chối Bỏ Trách Nhiệm:

- Captcha69.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi không đúng đắn, lừa đảo, hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.


+ Bảo Mật Thông Tin:

- Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính an toàn của thông tin đăng nhập và không chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ người nào khác. Mọi hoạt động sử dụng tài khoản được coi là do bạn chịu trách nhiệm.


+ Thay Đổi Điều Khoản:

- Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ sau các thay đổi này được xem là sự chấp nhận của bạn đối với những điều khoản mới.


+ Chấm Dứt Dịch Vụ:

- Chúng tôi có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này. Các quyết định của chúng tôi là cuối cùng và không thể xin chấp nhận lại.


+ Hiệu Lực Pháp Lý:

- Những điều khoản này sẽ được hiểu theo và thực hiện theo luật pháp hiện hành tại địa điểm chúng tôi hoạt động. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua các quy định pháp luật có liên quan.


- CaptCha69.Com sẽ cố gắng thông báo cho khách hàng qua thư điện tử nếu có các điều chỉnh quan trọng có khả năng ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.

- Khi cập nhật nội dung chính sách này, CaptCha69.Com sẽ chỉnh sửa lại thời gian trong phần ghi chú "cập nhật lần cuối" trên website.

- Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 12 năm 2022.