Hướng dẫn

API For ReCaptcha Google v2 + invisible + enterprise

API Guide:
POST / GET Parameter

Gửi lên in.php và nhận về kết quả bằng res.php
POST: https://captcha69.com/in.php
Parameter:
googlekey: site key of google recaptcha
key: Your API Key
method: userrecaptcha // ( bắt buộc phải có )
pageurl: Đường dẫn của website hiển thị recaptcha mà bạn muốn giải.
( Cách dùng y chang 2captcha )


Nếu trong url iframe của recaptcha bạn thấy có params là [ &size=invisible ] thì hãy thêm params này vào url request lên in.php => [ &invisible=1 ]
Nếu trong source code page bạn debug thấy [ .../enterprise.js ]
Chứ ko phải [ .../api.js ]
Thì bạn hãy thêm params này vào url request lên in.php nha [ &enterprise=1 ]
Muốn sử dụng chế độ JSON thì thêm params [ json=1 ] vào là được.
Xem API Của 2captcha và thay thành domain của captcha69: https://2captcha.com/2captcha-api#solving_recaptchav2_new
URL TEST: https://captcha69.com/test-api-gg.php
Send to in.php and get ID: ( ví dụ: OK|600b79db289ac9c3d691c5a5 )
https://captcha69.com/in.php?key=point_xxx&googlekey=6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_mJ-&method=userrecaptcha&pageurl=https://www.google.com%2Frecaptcha%2Fapi2%2Fdemo
Send ID to res.php and get Token:
https://captcha69.com/res.php?key=point_xxx&action=get&id=600b79db289ac9c3d691c5a5

API For ReCaptcha Google v3 + invisible + enterprise


Cách dùng y chang [ ReCaptcha Google v2 ]
Chỉ là thêm 2 thông số: actionversion

Ví dụ: https://captcha69.com/in.php?key=point_xxx&pageurl=https://recaptcha-demo.appspot.com/&googlekey=6LdyC2cUAAAAACGuDKpXeDorzUDWXmdqeg-xy696&method=userrecaptcha&version=v3&action=validate_captcha

Thông số version thì bạn cứ để mặc định là v3 thì sẽ giải đc cho v3, còn v2 thì ko cần để hoặc để v2 là đc
Thông số action thì bạn get trong source code của web, nó nằm gần với thông số googlekey

GET và POST y chang v2
Cách nhận res cũng y chang luôn nha

API For Captcha Image

API Guide:
Uploaded image via Base64 Encode

Gửi lên in.php và nhận về kết quả bằng res.php
POST https://captcha69.com/in.php
Parameter:
body : send your captcha image content with Base64 Encode
key : Your API Key
method : base64
POST https://captcha69.com/in.php?key=point_xxx&method=base64&body=iVBORw0K_xxx

Sau khi request sẽ nhận về text [ OK|ID => OK|600b79db289ac9c3d691c5a5 ]
600b79db289ac9c3d691c5a5 là id và sẽ thay đổi mỗi lần request
Thay đổi id 600b79db289ac9c3d691c5a5 cho đúng id mà bạn nhận được khi request lên /in.php

GET https://captcha69.com/res.php?key=point_xxx&action=get&id=600b79db289ac9c3d691c5a5
Sau khi request lên res.php ta sẽ nhận về kết quả của captcha image [ OK|ket_qua ]

Lấy Nhanh Code Base64 Images Để Test Code: https://www.base64-image.de/
Nhớ xóa phần này => data:image/jpeg;base64,

Xem ví dụ: https://2captcha.com/2captcha-api#solving_normal_captcha

API For hCaptcha On Browser

Giải Captcha Trên Trình Duyệt